Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας

9 Ἰουνίου καὶ 18 Ἰανουαρίου

Στήν πόλι Ἀλεξάνδρεια ὁ Ἅγιος ἐγεννήθη,
γονεῖς του ἦσαν εὐσεβεῖς, χρηστῶς ἐγαλουχήθη.

Ὁ θεῖος του Θεόφιλος ἤτανε πατριάρχης
στήν πόλι Ἀλεξάνδρεια ἐκεῖ ὡς ποιμενάρχης.

Εἶδε σ᾿ αὐτὸν ὁ θεῖος του ἐνάρετη σοφία,
τὸν θέτει ἀρχιδιάκονο μέσ᾿ στοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία.

Ὅταν χειροτονήθηκε ὁ Κύριλλος ἐκεῖνος
ἤτανε μέσ᾿τὴν ἐκκλησιὰ σὰν μυρωμένος κρίνος.

Σὰν πέθανε ὁ Θεόφιλος ποὺ ἦταν πατριάρχης
ἐψήφισαν τὸν Κύριλλον τὴν Ἐκκλησία νὰ ἄρχῃ.

Ἔδιωξε τοὺς αἱρετικοὺς μέσα ἀπ᾿ τὴν Ἀλεξάνδρεια
ὡσὰν τοὺς λύκους γρύλλιζαν εἰς τοῦ Χριστοῦ τὴν μάνδρα.

Ἐνάντια ἐκήρυτταν γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία,
αἵρεσιν ὑπεστήριζαν καὶ τὴν κακοδοξία.

Ἔλεγαν ἂν ὁ χριστιανὸς θανάσιμα ἁμαρτήσῃ,
ἐφόσον ζῇ στὴν Ἐκκλησιὰ νὰ μὴν ξαναπατήσῃ.

Πρέπει νὰ ξαναβαπτιστῇ ἄνθρωπος ποὔχει πέσει,
θανάσιμο ἁμάρτημα Θεὸς νὰ τοῦ συγχωρέσῃ.

Δεύτερο γάμο ὀνόμαζαν οἱ αἱρετικοὶ μοιχεία
αὐτοὶ δὲν ἐφαρμόζανε Χριστοῦ τὴν Ἐκκλησία.

Κοντὰ στὴν Ἀλεξάνδρεια ὑπῆρχε ἕνας τόπος
κατοίκησαν δαιμόνια γιὰ φόβο τῶν ἀνθρώπων.

Προσεύχεται ὁ Ἅγιος εἰς τὸν Θεὸν νὰ δώσῃ
τὴν θεϊκή του δύναμι, δαίμονες νὰ ἐξοντώσῃ.

Ὁ παντοδύναμος Θεὸς τὸν ἄγγελο Του στέλνει
στὸν ὕπνο του ὁ Κύριλλος παραγγελία παίρνει.

Τὰ ἅγια λείψανα νὰ πᾶνε ἐκεῖ Ἁγίων Ἀναργύρων
Κύρου καὶ Ἰωάννου νὰ θυμιασθοῦν τριγύρω.

Ἄγγελος τότε ἐκτέλεσε εὐθὺς παραγγελία
καὶ στῶν Ἁγίων ὄνομα ἔκτισε ἐκκλησία.

Ἐφύγαν τὰ δαιμόνια ποὺ ἤτανε τριγύρω
ὁ κόσμος παίρνει ἰάματα Ἁγίων Ἀναργύρων.

Ἀφοῦ ἐδίωξε τοὺς δαίμονες, ἔγιναν φευγαλέοι,
ἦσαν ἐκεῖ ἄλλοι ἐχθροί, μισόχριστοι ἑβραῖοι.

Ὁ Ἅγιος τοὺς συμβούλευσε γιὰ νὰ σωφρονιστοῦνε
μὰ ἔγιναν χειρότεροι, Ἅγιον δὲν ἀκοῦνε.

Ἐφόνευσαν τοὺς χριστιανοὺς μὲ ξίφη, μὲ μαχαίρια,
τοὺς ἔκοβαν τὴν κεφαλή, τὰ πόδια καὶ τὰ χέρια.

Λυπήθηκε ὁ Ἅγιος γι᾿ αὐτὰ τὰ γεγονότα
καὶ τοῦ ἐπάρχου ἔκανε παράπονά του πρῶτα.

Ὁ ἔπαρχος δὲν ἦταν χριστιανός, τὸν ἅγιο μισοῦσε,
καὶ τοὺς ἑβραίους πάντοτε αὐτὸς τοὺς βοηθοῦσε.

Ἐπάρχου εἶδε ὁ Ἅγιος τὴν ἀδιαφορία,
καὶ τοὺς ἑβραίους ἔδιωξε ἀπ᾿ τὴν Ἀλεξανδρεία.

Οἱ μοναχοὶ σὰν τἄμαθαν στὰ μέρη τῆς Νιτρίας
ἀμέσως ὅλοι ἔφτασαν εἰς πόλι Ἀλεξανδρείας.

Ἤτανε εἰς τὸν ἀριθμὸ περίπου πεντακόσιοι,
τοῦ Πατριάρχου ἐνίσχυσι τιμὴ ἔδειξαν τόση.

Οἱ ἑβραῖοι ἀποθρασύνθηκαν, πῆραν μεγάλο θάρρος
κι ἦσαν ἐχθροὶ θανάσιμοι τῶν χριστιανῶν εἰς βάρος.

Ἐτόλμησαν κι ἔκαναν μιὰ παρανομία,
ποὺ γιὰ τοὺς ὀρθοδόξους ἦταν πολλὰ ἀγρία.

Κατασκευάσανε σταυρό, στὴ γῆ τὸν ἐκαρφῶσαν,
κι ἕνα χριστιανικὸ παιδὶ ἐπάνω του ἐσταυρῶσαν.

Τὸ ἐγύμνωσαν, τὸ ἔφτυναν, καὶ τὸ περιγελοῦσαν,
ἀπὸ τὸ ξύλο τὸ πολύ, νεκρὸ τὸ κουβαλοῦσαν.

Τότε ὁ θεῖος Κύριλλος τἆπε στὸν βασιλέα,
ὅλους τοὺς ἐτιμώρησε ὁ ἄρχοντας ὡραῖα.

Ὁ διάβολος δὲν σταματᾶ, εἶναι ἐχθρὸς ἁγίου,
παρουσιάζει αἵρεσι βλάσφημη Νεστορίου.

Τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν ἄνθρωπο λέγει μόνον,
διότι τὸν ἐσαγήνευσαν τὰ δίχτυα τῶν δαιμόνων.

Τὴν Παναγία Δέσποινα ἔλεγε Χριστοτόκο,
ὅτι ἐγέννησε ἄνθρωπο κι ὄχι Θεοτόκο.

Ἡ Ἐκκλησία ταράχτηκε μὲ αἵρεσι Νεστορίου,
ὡς ἔγινε πρωτύτερα στὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀρείου.

Λυπήθηκε ὁ Ἅγιος γιὰ αἵρεσι Νεστορίου,
γράμματα συμβουλευτικὰ ἔγραψε τοῦ ἰδίου.

Ὁ ἀσεβὴς Νεστόριος τὰ γράμματα διαβάζει,
εἶχεν ὑπερηφάνεια, κακὸ στὸ νοῦ του βάζει.

Ξανάγραψε ὁ ἅγιος γράμματα Νεστορίου,
τὸν ἔκρινε δριμύτατα τὸ στόμα τοῦ Ἁγίου.

Διάφορες ἐπιστολὲς γράφει στὴν πόλι γύρω,
στ᾿ ἀνάκτορο τοῦ βασιλιᾶ καὶ στὶς μονὲς τριγύρω.

Ἀφοῦ εἶχε πάρει ἔκτασι ἡ αἵρεσι Νεστορίου,
ἔπρεπε νὰ διορθωθῇ στὴν Ἐκκλησία Κυρίου.

Ὁ Θεοδόσιος ὁ μικρὸς ἤτανε βασιλέας
καὶ τότε ἐκανόνισε τὰ πράγματα ὡραῖα.

Εἶπε, ἡ Τρίτη Σύνοδος στὴν Ἔφεσσο νὰ γίνῃ,
τὸ τετρακόσια τριάντα ἕνα ἤτανε τὴν ἐποχὴ ἐκείνη.

Πατριάρχες ἐπήγανε ἀπ᾿ τὰ πατριαρχεῖα
ὁ Ἅγιος ὁ Κύριλλος εἶχε τὰ πρωτεῖα.

Διακόσιοι τότε ἐπίσκοποι, στὴν Ἔφεσο νὰ γίνῃ,
Ὀρθοδοξία ἔλαμψε καὶ ἡ δικαιοσύνη.

Δογμάτισε ὁ Ἅγιος κι οἱ ἅγιοι πατέρες,
τὸ φῶς Θεοῦ ἐκήρυξαν τὶς πονηρὲς ἡμέρες.

Ἔκαναν ὅλοι προσευχὴ κι εἶπαν μὲ ἕνα στόμα
ἐδίκασαν Νεστόριο κι αἱρετικοὺς ἀκόμα.

Ἕνας εἰς τὴν ὑπόστασην ἦν Ἰησοῦς Χριστός μας
τέλειος εἶναι ὡς Θεός, τέλειος ἄνθρωπός μας.

Ἡ Παναγία Δέσποινα ὑπάρχει Θεοτόκος
Θεοῦ υἱὸν ἐγέννησε στῆς Βηθλεὲμ τὸν τόπο.

Στὴν Ἔφεσσο ποὺ βρέθηκαν ὀρθόδοξοι κι ἄλλοι
τὴν Θεοτόκον ἔβγαλαν εἶχαν χαρὰ μεγάλη.

Ἐσάπησε τὸ σῶμα του τότε τοῦ Νεστορίου
ἐτιμωρήθηκε κι αὐτὸς σὰν τότε τοῦ Ἀρείου.

Σὰν τελείωσε ἡ Σύνοδος, ὁ Ἅγιος ἐτιμᾶτο,
ἡ Τρίτη Οἰκουμενικὴ θαύματα διηγᾶτο.

Σὰν πέθανε ὁ Νεστόριος, τότε οἱ ὀπαδοί του
συκοφαντοῦν τὸν Ἅγιο, τὰ ἔβαλαν μαζί του.

Ὁ βασιλιὰς στὴ φυλακὴ τὸν εἶχε κλεισμένο,
μὲ ἁλυσίδες σίδερα βαριὰ τιμωρημένο.

Ὅταν ἀλήθεια ἔμαθε, ἔκανε ἀνακρίσεις,
τοῦ ἔδωσε τὸν θρόνο του κι ὀπαδοὺς ἐπίσης.

Κι ὅλους τοὺς αἱρετικοὺς ἔκανε ἐξορία
ποὺ τοῦ Ἁγίου ἐζήτησαν τότε τὴν τιμωρία.

Ἀγώνα εἶχε ὁ Ἅγιος γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία,
καὶ ἔγραψε ψυχωφελῆ ὀρθόδοξα βιβλία.

Θρόνο στὴν Ἀλεξάνδρεια εἶχε τριάντα χρόνια
παράδειγμα στοὺς χριστιανοὺς τοὺς ἄφησε αἰώνια.

Τὸ τέλος του ὅταν ἔφτασε παρέδωσε ψυχή του
τὸν Κύριον Ἰησοῦ Χριστὸ λάτρευε στὴν ζωή του.

Ἁγία του ψυχὴ παρέδωσε ἐννέα Ἰουνίου
ἐτότε εἶναι ἀκριβῶς κοίμηση τοῦ Ἁγίου.

Τὸν μήνα Ἰανουάριο 18 τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία
Κυρίλλου ἑορτὴ γιὰ τὴν ἑξῆς αἰτία.

Ἀνέβηκε στὴν Ἔφεσσο ἀπὸ Ἀλεξανδρεία
ἔγινε ἡ Τρίτη Σύνοδος καὶ ἦταν ἡ αἰτία.

Γι᾿ αὐτὸ τιμᾶ τὴν μνήμη του τότε ἡ Ἐκκλησία
ποὺ ὁμολόγησε Χριστὸ μαζὶ καὶ Παναγία.

Τιμὴ Ἁγίου ἔκανε τότε ἡ Παναγία
ἐκείνη τότε πρόφθασε Κυρίλλου τὴν κηδεία.

Γιατὶ τότε στὴν Ἔφεσο Σύνοδο εἶχε συγκροτήσει
ἐδίκασε Νεστόριο ποὺ εἶχε βλαστημήσει.

Τώρα ἡ ψυχὴ του βρίσκεται μὲ τοὺς ἀγγέλους ὅλους,
προφῆτες καὶ τοὺς μάρτυρες καὶ δώδεκα Ἀποστόλους.

Τοὺς λύκους ὅλους ἐδίωξε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία
ἐδίκασε τὴν αἵρεσι, τίμησε Ὀρθοδοξία.

Ἅγιε Κύριλλε, Θεοῦ πάντοτε ἱκεσία,
δέηση κάνε στὸν Θεὸ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία.