Νὰ μὴ διαπομπεύωνται τὸ ἱερὸ ῥάσο καὶ τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο

τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Γεωργίου, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους


ΑΝ-ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Ἕνα ἐξαίρετο ὁμολογιακὸ κείμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα, ἀπὸ τὴν ἔρημο τῆς Ἰουδαίας - Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, συνεπικουρεῖ εὔστοχα καὶ δυναμικὰ τὴν θεσμικὴ παρέμβασι τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους πρὸς τὸν Δῆμο Πατρέων, ἡ ὁποία ἀφορᾶ τὴν ἀπόφασι τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ἐφετινοῦ Καρνάβαλου τῶν Πατρῶν νὰ περιλάβει ἐκδηλώσεις ἐντελῶς ἀπαράδεκτες γιὰ τὴν τιμὴ τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ Μοναχικοῦ Σχήματος καὶ ἑπομένως γιὰ ὅτι τὸ Γένος τῶν Ἑλλήνων ἔχει φυλάξει μὲ πολὺ σεβασμὸ στὰ ἐσώτερα τῆς ψυχῆς του, ἀπονέμοντάς τους ὀφειλόμενη τιμὴ γιὰ τὶς θυσίες τῶν ἡρώων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν μας.

Τόσο τὸ δίκαιο αἴτημα τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ὅσο καὶ ἡ ἔκκλησις τῶν Πατέρων τοῦ Ἁγίου Σάββα μᾶς εὑρίσκει ἀπολύτως σύμφωνους καὶ μᾶς καλεῖ σύσσωμους σὲ ἕνα ἀγώνα ἐνημερώσεως τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ μας γιὰ τὴν βάναυση προσβολὴ τῆς τιμῆς του ἀπὸ ὡρισμένους στρατευμένους ἐχθροὺς τῆς Ἐκκλησίας. Συγχαίρουμε τοὺς Σαββαΐτες Πατέρες γιὰ τὴν πνευματική τους εὐαισθησία καὶ γιὰ τὴν θαρραλέα ὁμολογία τῶν πλέον θεμελιωδῶν ἀξιῶν καὶ παραδόσεων τοῦ Γένους μας.

Ἀνησυχοῦμε πολὺ γιὰ τὶς συνέπειες ποὺ θὰ ἔχει γιὰ τὴν Πατρίδα μας καὶ τὴν νέα γενιὰ ἡ ἀποστασία ἀπὸ τὴν ἑλληνορθόδοξη Παράδοση καὶ τὴν Πίστι τῶν Πατέρων μας, ἡ ὁποία καλλιεργεῖται μὲ ἔντονο ρυθμὸ καὶ συντονισμένες δράσεις ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. μὲ ἐργαλεῖα τὴν παραπληροφόρησι, τὴν γενίκευσι πραγματικῶν ἢ μὴ καταστάσεων, τὸν διασυρμὸ προσώπων καὶ τὸν ἐξευτελισμὸ θεσμῶν ἱερῶν καὶ καταξιωμένων ἀπὸ τὴν Ἱστορία μας.

Ἡ ἀπόφασις νὰ παρελάσουν καρναβαλικὰ ἅρματα μὲ ὁμοιώματα ποὺ θὰ διαπομπεύουν τὸν Καθηγούμενο καὶ τοὺς Μοναχοὺς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαδίου, ἐξ αἰτίας τοῦ γνωστοῦ «σκανδάλου» εἶναι ἀπὸ κάθε ἄποψι καταδικαστέα. Ὅσοι νομίζουν ὅτι ἔτσι θὰ γελάσουν, θὰ χλευάσουν, θὰ παίξουν καὶ θὰ περιπαίξουν, ἂς ἀναλογισθοῦν ὅτι ἡ συγκεκριμένη «καλλιτεχνικὴ» ἐκδήλωσις:

Ὅσοι συμπράττουν ἢ συνευδοκοῦν στὸν ἐπιχειρούμενο βιασμὸ τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας καθίστανται ὑπεύθυνοι ἔναντι πανανθρώπινων ἀρχῶν καὶ ὑπόλογοι ἔναντι θεμελιωδῶν διατάξεων τοῦ ἀνθρωπιστικοῦ δικαίου. Ὅσοι ἔδειξαν ἀξιέπαινη εὐαισθησία γιὰ τὴν διασφάλισι τοῦ δημοσίου χρήματος, ἂς δείξουν ἀνάλογο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν περιφρούρησι τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Ἡ ἀδράνεια τοῦ Δήμου Πατρέων ἀπέναντι σὲ αὐτὸν τὸν βιασμὸ θὰ ἔχει συνέπειες γιὰ τὸ κύρος τῆς Πόλης καὶ τῆς πολιτιστικῆς της παραδόσεως.

Ἡ διακωμώδησις τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ διασυρμὸς τοῦ τιμημένου Μοναχικοῦ Σχήματος, θεσμῶν ποὺ σέβεται καὶ τιμᾶ εὐλαβικὰ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ μας, παρὰ τὰ τυχὸν ἀνθρώπινα λάθη τῶν ἐκπροσώπων τους, εἶναι ὅτι χειρότερο σὲ μία χρονικὴ συγκυρία ποὺ ὅλα στὴν Πατρίδα μᾶς δείχνουν ὅτι χρειαζόμαστε ἐθνικὴ ὁμοψυχία καὶ συμπαράταξι ἀπέναντι στοὺς πολλοὺς ἐξωτερικοὺς κινδύνους καὶ στοὺς ἀδυσώπητους ἐσωτερικοὺς κραδασμούς. Καιρὸς νὰ οἰκοδομοῦμε μὲ ἀγάπη καὶ θυσία καὶ ὄχι νὰ συμβάλουμε στὴν αὐτοκαταστροφή μας.

Ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία, ἀκριβῶς αὐτὴ τὴν κρίσιμη στιγμὴ καὶ μέσα στὸ πλαίσιο τῶν συνταγματικῶν της ἁρμοδιοτήτων, ὀφείλει νὰ περιφρουρήση τοὺς πολίτες της ἀπὸ τὸν διασυρμό. Ὅλοι γνωρίζουν ὅτι οἱ πολίτες ποὺ διασύρονται δὲν ἔχουν ἀκόμη δικασθῆ, δὲν ἔχουν ἀπολογηθῆ, δὲν ἔχουν ἀσκήσει τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμά τους γιὰ ἔφεσι σὲ ἀνώτερο δικαστήριο, δὲν ἔχουν καταδικασθῆ. Ἂς γίνει ἀντιληπτὸ ὅτι τέτοιες ἐνέργειες, σὰν αὐτὲς ποὺ ἐπιπόλαια ἔχουν ἐπιλέξει νὰ προωθήσουν οἱ διοργανωτὲς τοῦ Καρνάβαλου τῆς Πάτρας, ἐνδέχεται νὰ γυρίσουν κατὰ τὸ δὴ λεγόμενο «μπούμεραγκ» ἐναντίον τῶν ἰδίων ἢ καὶ νὰ ἔχουν δυσάρεστες συνέπειες γιὰ τὴν πόλη τῶν Πατρέων καὶ γιὰ τὴν Χώρα μας.

Προσευχόμαστε καὶ εὐχόμαστε νὰ πρυτανεύση, ὅσο εἶναι ἀκόμη νωρίς, ἡ σύνεσις καὶ νὰ ἀκυρωθοῦν οἱ ἀποτροπαῖες ἐκδηλώσεις ποὺ θὰ πληγώσουν τὴν ἀνθρωπιά, τὴν δημοκρατία, τὴν Ἑλλάδα, τὸν πολιτισμό, τὴν ἠθική, τὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν μας, τὸ μέλλον τους.

Καλοῦμε τοὺς συμπατριῶτες μας, ὅσους ἀκόμη σκέπτονται ὑγιῶς καὶ πονοῦν αὐτὸν τὸ τόπο, νὰ ἐλευθερωθοῦν ἀπὸ τὸ φοβικὸ σύνδρομο ποὺ δημιούργησαν τὰ Μ.Μ.Ε., νὰ ἐμπιστευθοῦν τὴν διαλεύκανσι τῆς «ὑποθέσεως Βατοπαιδίου» στὴν ἀδέκαστη Δικαιοσύνη τῆς Πατρίδας μας καὶ νὰ ἀπαιτήσουν πάραυτα τὴν ἀποτροπὴ τῶν καρναβαλικῶν ἐκδηλώσεων ποὺ θίγουν τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους

+ Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος
Καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ