«Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν». Μὲ μιὰ ἐκστρατεία ἀγάπης νὰ ἀπαντήσετε, κ. Μπούς

τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Γεωργίου, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους

Κυριακάτικη Ἐλευθεροτυπία, 07-10-2001


ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ποιὰ ἀκριβῶς στάση θὰ τηρήσει ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις ἔναντι τῶν μέτρων κατὰ τῆς τρομοκρατίας, τὰ ὁποῖα θὰ λάβουν οἱ ΗΠΑ καὶ πιθανῶς τὸ ΝΑΤΟ καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις.

Ἐπειδὴ ὡς Ἕλληνες πολίτες δὲν θέλουμε νὰ συμμερισθοῦμε εὐθύνες γιὰ ἀποφάσεις ποὺ πιθανὸν δὲν θὰ εἶναι σύμφωνες μὲ τὴν συνείδησή μας καὶ τὶς χριστιανικές μας ἀρχές, δηλώνουμε τὰ ἑξῆς:

1. Θεωροῦμε ἀπαράδεκτες, ἀπάνθρωπες καὶ ἐγκληματικὲς τὶς τρομοκρατικὲς ἐνέργειες ποὺ ἔπληξαν ἀθώους, ὅπως αὐτὲς στὶς ΗΠΑ, καὶ τὶς καταδικάζουμε ὡς ἀντιθέτους πρὸς τὴν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Ἡ δὲ ἀνακάλυψη καὶ προσαγωγὴ στὴ δικαιοσύνη τῶν ἀποδεδειγμένων ἐνόχων δὲν ἀντίκειται στὸ Νόμο τοῦ Θεοῦ (βλ. Ῥωμ. ιγ´, 1-8).

2. Θεωροῦμε ὅμως ἐξ ἴσου καταδικαστέες τὶς ἐπιθέσεις ἀπὸ ἰσχυρὰ κράτη καὶ ὑπερδυνάμεις, ὅταν αὐτὲς χάριν τῶν συμφερόντων τοὺς πλήττουν ἀμάχους καὶ ἀθώους.

3. Πολὺ φοβούμεθα ὅτι τὰ κτυπήματα κατὰ τῆς τρομοκρατίας ποὺ θὰ πλήξουν ἀθώους καὶ ἀμάχους, ὡς πιθανοὺς συνεργάτες τῶν τρομοκρατῶν, θὰ ἐπιφέρουν διεύρυνση τῆς τρομοκρατίας.

Ὅπως εἶπε ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς στὸν ἀπόστολο Πέτρο, ὅταν ἐπιχείρησε νὰ κόψη τὸ ὠτίον τοῦ δούλου τῶν ἀρχιερέων, «ἀπόστρεψόν σου τὴν μάχαιραν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς· οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ ἀπολοῦνται» (Ματθ. κστ´, 52).

Τὸ μίσος γεννάει μίσος. Ἡ ἀντεκδίκηση ἁλυσίδα ἀντεκδικήσεων. Καὶ ἡ βία φέρει βία. Τὸν κατήφορο τῆς κακίας καὶ τοῦ μίσους μόνο ἡ ἀγάπη μπορεῖ νὰ σταματήση. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συμβουλεύει «Μὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν» (Ρωμ. ιβ´, 21).

Προτείνουμε στὸν κ. Μπούς, ἀντὶ νὰ κινήσει τὴν πανίσχυρη πολεμικὴ μηχανὴ τῶν ΗΠΑ κατὰ τῶν πιθανῶν τρομοκρατῶν, νὰ ὀργανώση παγκόσμια ἐκστρατεία ἀγάπης καὶ βοηθείας πρὸς τοὺς πεινασμένους, ἀδικουμένους καὶ καταπιεζομένους ὅλου τοῦ κόσμου. Ὅλους αὐτοὺς ποὺ γίνονται τρομοκράτες ἀπὸ ἀπελπισία καὶ ἀγανάκτηση.

Ἑλληνοαμερικανὸς ἀναλυτὴς (Καθηγητὴς Γ. Σταύρου) εἶπε ὅτι οἱ τρομοκράτες προέρχονται ἀπὸ ἀνθρώπους ἀπελπισμένους (frustrated). Ὅσο περισσότερο ἡ Ἀμερικὴ καὶ ἡ Εὐρώπη ἀσκώντας διεθνῆ πολιτικὴ δικαιοσύνης καὶ φιλανθρωπίας περιορίζουν τοὺς ἀπελπισμένους, τόσο θὰ μειώνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν ὑποψηφίων τρομοκρατῶν.

4. Πολὺ φοβούμεθα ὅτι ὑπὸ τὶς παροῦσες παγκοσμίως συνθῆκες ἡ τρομοκρατία δὲν μπορεῖ νὰ ἐλεγχθῆ ἀποτελεσματικά. Ὑπάρχουν πολλοὶ εὐάλωτοι στόχοι ποὺ εἶναι ἀδύνατον νὰ προστατευθοῦν, ὅσα μέτρα καὶ ἂν ληφθοῦν.

5. Τὸ ἐθνικὸ γόητρο τῶν Ἀμερικανῶν ἔχει πληγεῖ. Ἔτσι οἱ ἀποφάσεις τους γιὰ ἀνάκτηση τοῦ γοήτρου τους μὲ ἐπίδειξι ἰσχύος, ποὺ θὰ προκαλέση παγκοσμίως τρόμο, μπορεῖ:

Νὰ αἱματοκυλίσουν τὴν ἀνθρωπότητα, νὰ φέρουν τὰ ἀντίθετα τῶν προσδοκωμένων ἀποτελέσματα, νὰ ἐπιβάλλουν διεθνῶς ἀστυνόμευσι καταλυτικὴ τῶν ἀνθρωπίνων ἐλευθεριῶν.

Γιὰ ὅλα αὐτὰ ἀνησυχοῦμε βαθύτατα καὶ ἰδιαίτερα προσευχόμεθα ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ἀθωνα, τὸν τόπο αὐτὸ τῆς προσευχῆς καὶ τῆς ἀσκήσεως.

Πολλοὶ Ἀμερικανοί, ὅπως καὶ ὁ κ. Μπούς, ἔχουν χριστιανικὲς ρίζες. Αὐτὲς τὶς κρίσιμες ὧρες ἂς ἀνοίξουν τὸ Εὐαγγέλιο καί, ξεπερνώντας ἕνα πνεῦμα ἀτομικιστικό, ἂς ἐνεργήσουν σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ στὴν Ἐπὶ τοῦ Ὄρους Ὁμιλία. «Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ... Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν» (Ματθ. ε´, 38, 39, 44).

Τοὺς ὑπενθυμίζω ὅτι ὁ Μαχάτμα Γκάντι, καίτοι μὴ Χριστιανός, ἐγνώριζε ἀπὸ στήθους τὴν Ἐπὶ τοῦ Ὄρους Ὁμιλία (Ματθ. ε´-ζ´), τὴν ἐφάρμοζε στὴν πολιτική του καὶ κατηγοροῦσε τοὺς Χριστιανοὺς ὅτι τὴν παραβαίνουν.

Ἐὰν οἱ Ἀμερικανοὶ φίλοι μας ἀδυνατοῦν λόγω τοῦ πόνου, τῆς εὐλόγου ἀγανακτήσεώς τους ἣ καὶ ἀκόμη λόγω ἀλαζονείας τῆς ὑπερδυνάμεως νὰ σκεφθοῦν χριστιανικά, ἂς τοὺς τὸ ὑποδείξει ἡ μικρή, ἀλλὰ μεγάλη λόγω τοῦ ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ της, Ἑλλάς.

Ἔτσι, καὶ ὅταν ἀκόμη δὲν εἰσακουσθοῦμε, τουλάχιστον δὲν θὰ ἐπωμισθοῦμε εὐθύνες γιὰ ὅσα κακὰ θὰ ἀκολουθήσουν, γιὰ ὅσο ἀθῶο αἷμα, ὅ μη γένοιτο, θὰ χυθεῖ καὶ θὰ βαρύνει «ἡμᾶς καὶ τὰ τέκνα ἡμῶν» (Ματθ. κβ´, 25).