Ἀπαράδεκτος νεοπαγανισμὸς κατὰ τὴν ἁφὴ τῆς Ὀλυμπιακῆς φλόγας

τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Γεωργίου, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους


Εξοχώτατον Πρωθυπουργὸν
Κον Κωνσταντῖνον Καραμανλῆν
Ἐξοχωτάτην Ἀναπληρώτριαν Ὑπουργὸν Πολιτισμοῦ
Καν Φάνη Πάλλη-Πετραλιᾶ
Ἀξιότιμον Καν Γιάνναν Ἀγγελοπούλου
Πρόεδρον τοῦ «Ἀθήνα 2004»
Εἰς Ἀθήνας

Ἐν πρώτοις συγχαίρω τὸν κ. Πρωθυπουργὸ καὶ τὴν Κυβέρνησι γιὰ τὴν ἐκλογή τους καὶ εὔχομαι ἐγκαρδίως ἐπιτυχία στὸ ἔργο τους.

Ἐν συνεχείᾳ θὰ ἤθελα, κινούμενος ἀπὸ πόνο γιὰ τὴν πορεία τῆς Πατρίδος μας, νὰ ἀναφερθῶ στὸ θέμα τῶν παγανιστικῶν ἐκδηλώσεων ποὺ ὡς μὴ ὤφειλε συνοδεύουν τοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες.

Ἡ τέλεσις τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων στὴν Ἑλλάδα ἀποτελεῖ ἀναμφίβολα γεγονὸς μεγάλης σημασίας, τοῦ ὁποίου ἡ ἐπιτυχία ἐξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὴν ἀποδοχὴ καὶ ὑποστήριξί τους ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Πῶς ὅμως οἱ πιστοὶ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες θὰ τοὺς ἀποδεχθοῦν, ὅταν αὐτοὶ χρησιμοποιοῦνται γιὰ νὰ προβληθῇ καὶ διαδοθῇ ἡ νεοειδωλολατρία καὶ ἡ πανθρησκεία τῆς Νέας Ἐποχῆς, ὅπως φάνηκε καὶ ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις τῆς Πολιτιστικῆς Ὀλυμπιάδος;

Πῶς θὰ ἀποδεχθοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες ποὺ ἀρχίζουν μὲ ἐπικλήσεις στὸν Ἀπόλλωνα καὶ συνοδεύονται ἀπὸ προσευχὲς στὸν Δία καὶ σὲ ἄλλους «θεούς», τοὺς ὁποίους εἶχαν ἀπορρίψει ἀκόμη καὶ ἐπιφανεῖς ἀρχαῖοι Ἕλληνες σοφοί, γνωστοὶ γιὰ τὴν μονοθεΐα τους καὶ γιὰ τὴν αὐστηρὴ κριτική τους στὴ ἀνήθικη καὶ αἰσχρὴ πολιτεία τῶν ψευδοθεῶν; (ὁ Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος, ὁ Παρμενίδης, ὁ ἱστορικὸς Ἡρόδοτος, ὁ ποιητὴς Πίνδαρος, ὁ Σωκράτης, ὁ Ξενοφῶν, ὁ Πλάτων, ὁ τραγικὸς ποιητὴς Εὐριπίδης, ὁ Ἀριστοτέλης κ.ἄ., βλ. Νεοπαγανισμός, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 2002).

Δὲν σκέπτονται οἱ ἁρμόδιοι ὅτι ἡ Πατρίδα μας εἶναι ποτισμένη μὲ ἀποστολικὰ καὶ μαρτυρικὰ αἵματα;

Δὲν σκέπτονται ὅτι τὸ νέο ἑλληνικὸ Κράτος ἀνέστησαν οἱ ἥρωες ποὺ θυσιάσθηκαν ὄχι μόνο γιὰ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία ἀλλὰ καὶ γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστι τὴν ἁγία;

Γιατί τόση περιφρόνησι στὴν ἑλληνορθόδοξο Παράδοσι καὶ πολιτισμό μας, ποὺ ἐδόξασε τὸ Γένος μας;

Ἀπευθύνουμε οὐρανομήκη κραυγὴ διαμαρτυρίας γιὰ τὴν βεβήλωσι τῆς Ὀρθοδόξου Πατρίδος μας ἀπὸ τὴν ἐπιχειρούμενη ἐπαναφορὰ τῶν ψευδῶν θεῶν τοῦ δωδεκαθέου.

Παρακαλοῦμε τοὺς ἁρμοδίους παράγοντας τῆς Πολιτείας νὰ διατάξουν τὴν ἀφαίρεσι κάθε παγανιστικοῦ στοιχείου ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις τῆς ὑποδοχῆς τῆς ὀλυμπιακῆς φλόγας στὶς διάφορες πόλεις καὶ ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες τελετὲς κατὰ τὴ διάρκεια τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων.

Εὐελπιστοῦμε ὅτι ὁ κ. Πρωθυπουργὸς καὶ ἡ Κυβέρνησίς του, ποὺ ἔδωσαν δείγματα σεβασμοῦ πρὸς τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας, θὰ λάβουν σοβαρῶς ὑπ᾿ ὄψει τὶς διαμαρτυρίες τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Τὸ ζήτημα δὲν εἶναι μικροτέρας σημασίας ἀπὸ τὸ ζήτημα τῆς διαγραφῆς τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὶς ταυτότητες, γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ κ. Πρωθυπουργὸς εἶχε λάβει τὴν ὀρθὴ στάσι, τὴν ὁποία ἐξετίμησαν καὶ ἔλαβαν ὑπ᾿ ὄψιν τους πολλοὶ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες.

Ἐλπίζουμε ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξουν νεοέλληνες ποὺ θὰ ζηλώσουν δόξαν Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους
Ἀρχιμ. Γεώργιος
καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ
Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 17ῃ /30ῇ Mαρτίου 2004