ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ

Τοῦ λόγου, οὗ ἐπωνυμία,
Πλάκες πνευματικαί.

ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ
«ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ»

ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ
ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ

(632.) Λόγος ἀσκητικὸς τοῦ ἀββᾶ Ἰωάννου
τοῦ ἡγουμένου τῶν ἐν τῷ Σινᾷ ὄρει μοναχῶν,
ὃν καὶ ἐπέστειλε τῷ ἀββᾷ
Ἰωάννῃ τῷ ἡγουμένῳ τῆς Ῥαϊθοῦ,
προτραπεὶς παρ᾿ αὐτοῦ συντάξαι.

τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν
Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ.
Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα κεφάλαια,
τὰ ὁποῖα ὡσὰν βαθμίδες κλίμακος,
ἀναβιβάζουν ὅσους τὰ ἀκολουθοῦν
ἀπὸ τὰ χαμηλότερα εἰς τὰ ὑψηλότερα,
ἐξ οὗ καὶ τὸ βιβλίον ὠνομάσθη

ΚΛΙΜΑΞ

Νεοελληνικὴ ἀπόδοση: Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου