Ἰβηριτικὸν Ἱερὸν Κελλίον Ἁγίας Ἄννης, Καρυές, Ἅγιον Ὄρος

Ἔργα ἀποκαταστάσεως Κελλίου


Τὰ ἔργα τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Κελλίου Ἁγίας Ἄννης στὶς Καρυὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁλοκληρώθηκαν τὸ ἔτος 2009.

2003

2009


Παλαιότερη ἐπιστολὴ γιὰ ἐνίσχυσι τῆς ἀποκαταστάσεως

Ὑπὸ Ἀντίπα ἱερομονάχου, Ἁγιορείτου

Τὸ ἐπ᾿ ὀνόματι τῆς Ἁγίας Θεοπρομήτορος Ἄννης Κελλίον μας ἔχει κτισθεῖ τὸ 1640 περίπου, εὑρίσκεται κοντὰ στὶς Καρυὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἀνήκει εὶς τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἰβήρων. Διαθέτει σπουδαία βιβλιοθήκη καὶ συλλογὴ εἰκόνων.

Ἐγκαταβιοῦμε σὲ αὐτὸ ἑπτὰ Μοναχοί, ποὺ προσπαθοῦμε νὰ τὸ συντηρήσουμε μὲ τὰ πενιχρὰ ἔσοδα ἀπὸ τὸ ἐργόχειρό μας. Ὡς τόσον, χρήζει ἀμέσου ἐπεμβάσεως καὶ ἐκτενοῦς ἀνακαινίσεως, ὄχι μόνον λόγω τῆς παλαιότητός του, ἀλλὰ κυρίως λόγω τῆς εἰσροῆς τῶν ὀμβρίων ὑδάτων ἀπὸ τὴν σεσαθρωμένη στέγη του, ἡ ὁποία κινδυνεύει νὰ καταρρεύσει, μὲ ἀναπόφευκτη τὴν καταστροφὴ τῶν κειμηλίων.

Δίχως κρατικὲς ἐπιχορηγήσεις, μόνοι μὲ τὴν προσωπική μας ἐργασία καὶ τὴν συνδρομὴ φίλων καὶ γνωστῶν, ἐπιδιορθώσαμε ἕνα μόνον τμῆμα τοῦ Κελλίου (αὐτὸ στὴν χειρότερη κατάσταση).

Αὐτὸν τὸν καιρὸ εὑρίσκεται σὲ ἐξέλιξη ἡ ἀνέγερση μικρᾶς πτέρυγος πρὸς ἐγκατάσταση τῶν μοναχῶν καὶ ἀφετέρου γιὰ τὴν διαφύλαξη τῶν κειμηλίων, ἕως ὅτου ἀνακαινιστεῖ τὸ παλαιὸ κτήριο καὶ ἡ Ἐκκλησία.

Ὅμως ἡ οἰκονομική μας δυνατότητα δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ νὰ τὸ φέρουμε εἰς πέρας, πολλῷ δὲ μᾶλλον ἐν ὄψει τοῦ χειμῶνος (2007). Ἤδη τὸ χρέος μας ἔχει ὑπερβεῖ τὸ ποσὸν τῶν ἐκατὸν εἴκοσι χιλιάδων εὐρώ (120 000 €)! Γιὰ τοῦτο τὸν λόγο, ἐλάβαμε τὸ θάρρος νὰ ζητήσουμε καὶ τὴν δική σας χορηγία γιὰ νὰ ὁλοκληρωθοῦν οἱ τόσο ζωτικῆς σημασίας γιὰ ἐμᾶς ἐργασίες. Μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ προσέλθετε ἀρωγοὶ στὴν προσπάθειά μας, προσφέροντας ὅ,τι προαιρεῖσθε, σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων, καὶ εὐχόμεθα ἡ Ἁγία Θεοπρομήτωρ Ἄννα νὰ εἶναι βοηθὸς εἰς τὴν ζωήν σας.

Διατελοῦμεν μετὰ τιμῆς,
Ἱερομόναχος Ἀντίπας Σκανδαλάκης