Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως ὁ θαυματουργός

ΑΡΕΤΗΣ ΦΙΛΟΣ ΓΝΗΣΙΟΣ, ΕΝΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΡΑΠΩΝ


Ἀφιέρωμα ἐλάχιστο στὸν Ἅγιο Νεκτάριο, προστάτη ἰσόβιο, πρεσβύτη ἀέναο, παροχέα ἀφειδή.

Στοιχεῖα βιογραφικά, περὶ προσφορᾶς στὴν λειτουργική, ὑμνογραφία, θεολογία, ἀπολογητική, διδακτική, μοναχισμό κλπ.

Ἀποσπάσματα ἀπὸ κείμενα τοῦ ἰδίου, καθὼς καὶ ἐγκύρων μελετητῶν συγγραφέων.

Ταῖς τοῦ ἱεράρχου πρεσβείαις, ὁ Θεός,
ἐλέησον ἀναξίως ὁμώνυμον.


Νεκτάριος ἐλάχιστος® ἐποίει. ©2004.