Ἁγιολόγιον - Ἰούλιος 20


Ὁ Προφήτης Ἠλίας ὁ Θεσβίτης

Ὁ προφήτης Ἠλίας ἦταν γιὸς τοῦ Σωβὰκ καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν Θέσβη, γι᾿ αὐτὸ καὶ ὀνομάστηκε Θεσβίτης. Κατοικοῦσε στὴ γῆ Γαλαὰδ καὶ ἔδρασε στὰ χρόνια του βασιλιᾶ Ἀχαάβ, 816 χρόνια πρὸ Χριστοῦ. Ὁ Ἠλίας ὑπῆρξε προφήτης πολὺ δραστήριος, μὲ φλογερὴ ψυχὴ καὶ καρδιὰ τολμηρή, ἄξιος ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ. Εἶναι αὐτὸς ποὺ κατέβασε τρεῖς φορὲς φωτιὰ ἀπὸ τὸν οὐρανό, κάνοντας τοὺς Ἰσραηλῖτες μὲ μία φωνὴ νὰ ποῦν: «ἀληθῶς Κύριος ὁ Θεός, αὐτὸς ὁ Θεός». Δηλαδή, ἀληθινά! ὁ Κύριος, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος πραγματικὸς καὶ ἀληθινὸς Θεός. Ὁ Ἠλίας, ἐπίσης, εἶναι ἐκεῖνος ποὺ μὲ τὴν γλῶσσα του ἐμπόδισε τὴν βροχὴ καὶ δὲν ἔβρεξε ὁ οὐρανὸς τρισήμισυ χρόνια. Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἀνάστησε τὸ νεκρὸ γιὸ τῆς Σεραφθίας χήρας, καὶ κατέκαυσε τοὺς ἑκατὸ ἀνθρώπους ποὺ ἔστειλε ὁ βασιλιὰς Ὀχοζίας. Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ στὸ ὄρος Χωρὴβ εἶδε τὸ Θεό, ὅσο εἶναι δυνατό, βέβαια, νὰ Τὸν δεῖ ἄνθρωπος. Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἔσχισε τὸν Ἰορδάνη ποταμὸ καὶ ἀνελήφθη μὲ πύρινη ἅμαξα στὸν οὐρανό. Τέλος, εἶναι ἐκεῖνος ποὺ στὴ Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ στάθηκε δίπλα Του μαζὶ μὲ τὸ Μωϋσῆ. Ὅλα αὐτὰ δείχνουν μὲ πόσο ζῆλο ὑπηρέτησε ὁ προφήτης Ἠλίας τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. (Νὰ σημειώσουμε, ὅτι ὁ προφήτης Ἠλίας, εἶχε μαθητὴ τὸν προφήτη Ἐλισσαῖο).


Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς Μονῆς Στουδίου