Ἁγιολόγιον - Μάρτιος 28


Ὁ Ὅσιος Ἱλαρίων ὁ Νέος

Ὑπῆρξε ἡγούμενος τῆς Μονῆς Πελεκητὴς στὴν Τρίγλια καὶ ἀπεβίωσε εἰρηνικά.


Ὁ Ἅγιος Ἡρῳδίων

Εἶπε ὁ Κύριος: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι». Δηλαδή, ἐκεῖνος ποὺ θέλει νὰ μὲ ἀκολουθεῖ σὰν μαθητής μου, ἂς διακόψει κάθε σχέση μὲ τὸ διεφθαρμένο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ἑαυτό του καὶ ἂς πάρει τὴν ἀπόφαση νὰ ὑποστεῖ γιὰ μένα ὄχι μόνο κάθε θλίψη καὶ δοκιμασία, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ σταυρικὸ θάνατο. Καὶ τότε ἂς μὲ ἀκολουθεῖ, μιμούμενος τὸ παράδειγμά μου. Ἕνας τέτοιος μαθητής, μέσα στοὺς 70 μαθητὲς τοῦ Κυρίου, ἦταν καὶ ὁ Ἡρῳδίων. Μετὰ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, ὁ Ἡρῳδίων ἀφοσιώθηκε στὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου, συνεργάτης τῶν 12 Ἀποστόλων, καὶ ἰδιαίτερα τοῦ Πέτρου. Μετὰ τὸ μαρτυρικὸ θάνατο τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ Πρωτοκλήτου, στὴν Ἐκκλησία τῆς Πάτρας ἐπίσκοπος ἔγινε ὁ Ἡρῳδίων. Τὰ καθήκοντα τῆς νέας του θέσης, ὁ Ἡρῳδίων τὰ ἐπιτελοῦσε μὲ ἀληθινὸ ἀποστολικὸ ζῆλο. Ἀλλὰ ἡ λύσσα τῶν εἰδωλολατρῶν ἔμελλε νὰ χτυπήσει καὶ αὐτόν. Ἀφοῦ τὸν συνέλαβαν, ἄγρια τὸν ἔδειραν καὶ τὸν λιθοβόλησαν. Ἔπειτα, μὲ τὸν πιὸ ὠμὸ τρόπο τὸν ἔσφαξαν. Ἔτσι, ἡ ζωή του ἐπισφραγίσθηκε μὲ τὴν ἔσχατη αὐταπάρνηση καὶ τὸ αἷμα του πότισε τὸν σπόρο τοῦ Εὐαγγελίου καὶ συνετέλεσε στὴ γρηγορότερη καρποφορία του στὴν ἑλληνικὴ γῆ. (Ἡ μνήμη του ἐπαναλαμβάνεται καὶ τὴν 8η Ἀπριλίου).


Οἱ Ἅγιοι Ῥῶσοι Στέφανος ὁ Θαυματουργὸς καὶ Εὐστράτιος Ὁσιομάρτυρας, ὁ Σπηλαιώτης


Ὁ Ὅσιος Ἡσύχιος ὁ Ἱεροσολυμίτης

Συγγραφεὺς ἀνεκδότων συγγραμμάτων (†5ος αἰ.).