Ἁγιολόγιον - Μάρτιος 25


Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου καὶ Ἐπέτειος Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας 1821

Εἶναι τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τῆς θείας ἐνσάρκωσης, ποὺ μὲ τόσο σαφῆ τρόπο μας τὸ παρουσιάζει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς στὸ Εὐαγγέλιό του (κεφ. Α´ στίχ. 26-38). Τὴν ἡμέρα αὐτή, ὁ θεόσταλτος ἀρχάγγελος Γαβριὴλ παρουσιάζεται καὶ λέει στὴν Παρθένα Μαρία ὅτι θὰ γεννήσει υἱό, ποὺ θὰ εἶναι ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσμου. Ἀξίζει, ὅμως, νὰ δοῦμε πὼς οἱ ἐμπνευσμένοι ὑμνῳδοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας ἔψαλαν τὸ κοσμοσωτήριο ἄγγελμα: «Σήμερον χαρᾶς Εὐαγγέλια παρθενικὴ πανήγυρις τὰ κάτω τοῖς ἄνω συνάπτεται· ὁ Ἀδὰμ καινουργεῖται ἡ Εὔα τῆς πρώτης λύπης ἐλευθεροῦται καὶ ἡ σκηνὴ τῆς καθ᾿ ἡμᾶς οὐσίας τῇ θεώσει τοῦ προσληφθέντος φυράματος ναὸς Θεοῦ κεχρημάτικεν. Ὦ μυστήριον! Ὁ τρόπος τῆς κενώσεως ἄγνωστος, ὁ τρόπος τῆς συλλήψεως ἄφραστος. Ἄγγελος λειτουργεῖ τῷ θαύματι, παρθενικὴ γαστὴρ τὸν Υἱὸν ὑποδέχεται, Πνεῦμα ἅγιον καταπέμπεται, Πατὴρ ἄνωθεν εὐδοκεῖ, καὶ τὸ συνάλλαγμα κατὰ κοινὴν πραγματεύεται βούλησιν, ἐν ᾧ καὶ δι᾿ οὗ σωθέντες, συνῳδᾷ τῷ Γαβριήλ, πρὸς τὴν Παρθένον βοήσωμεν· χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, ἐξ ἧς ἡ σωτηρία, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, τὴν καθ᾿ ἡμᾶς προσλαβόμενος φύσιν πρὸς ἑαυτὸν ἐπανήγαγεν».


Ὁ Ὅσιος Σεννούφιος ὁ Σημειοφόρος

Ἀπεβίωσε εἰρηνικά. Ἴσως εἶναι ὁ ἴδιος με τὸν ἀσκητὴ τῆς Νιτρίας Σεννούφιο.


Οἱ Ἁγίες Πελαγία καὶ Θεοδοσία

Μαρτύρησαν διὰ ξίφους.


Ὁ Ἅγιος Μάρτυς ἀπὸ τοὺς δήμιους

Αὐτὸς γνώρισε τὸν Χριστὸ καὶ μαρτύρησε ἀφοῦ τὸν ἔκλεισαν σὲ βρωμερὴ ἀπομόνωση καὶ πέθανε μᾶλλον ἀπὸ ἀσφυξία.