Ὁμηρικὰ Ἔπη: Ἰλιάς - Ὀδύσσεια

Στὰ ἔργα τοῦ ραψωδοῦ ποιητοῦ Ὁμήρου, τὰ ἐπονομαζόμενα Ὁμηρικὰ Ἔπη, στὴν μὲν Ἰλιάδα περιγράφεται ὁ τρωϊκὸς πόλεμος, στὴν δὲ Ὀδύσσεια ἱστορεῖται τὸ ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ Ὀδυσσέα στὴν πατρίδα του Ἰθάκη.

Τὰ κείμενα στὸ πρωτότυπο παρατίθενται ἐδῶ σὲ μορφὴ ἐγγράφου Word (doc): ΙΛΙΑΣ (2.77MB) καὶ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (2.36MB), ἐκ τῆς ἐκδόσεως Homeri Opera, edited by David B. Monro and Thomas W. Allen. Oxford, 1920.


Νεκτάριος ἐλάχιστος® ἐποίει. ©2006.