ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ


Η ερευνητική μου δραστηριότης και το διδακτικόν μου έργο εμπίπτουν στις περιοχές του επιστητού, που παριστάνονται με τα χρωματισμένα ορθογώνια παραλληλεπίπεδα του παρακάτω διαγράμματος βαθμίδων: