Μετασχηματισμός ταχυτήτων

Θεωρώ ένα σώμα το οποίο κινείται με ταχύτητα v και το σύστημα το οποίο κινείται μαζί του. (Σύστημα Κέντρου Μάζας). Το σώμα διασπάται σε δύο σώματα ίσης μάζας που κινούνται με ταχύτητες u και -u . Θα αναπαραστήσουμε τις ταχύτητες όπως τις υπολογίζει ο ακίνητος παρατηρητής. (Σύστημα Εργαστηρίου).

Διάσπαση Σ.Κέντρου Μάζας

Διάσπαση Σ.Εργαστηρίου

Διάλεξε σχετική ταχύτητα, v/c:

Ερωτήσεις.

Παρατηρώντας το σχήμα βλέπουμε ότι ένα σώμα που στο κινούμενο σύστημα κινείται προς τα πίσω, στο σύστημα εργαστηρίου κινείται προς τα εμπρός. Είναι δυνατόν εξαιτίας της σχετικότητας να βλεπουμε την πίσω πλευρά ενός αντικειμένου;