Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας


Ερευνητικά Προγράμματα


Άρθα_Μετάφραση


Linguistic Approach to Translation Theory and Didactics

Προβλήματα νοηματικής συνοχής

Γλωσσομάθεια και διαμεσολαβητική χρήση της γλώσσας

Γλωσσομάθεια και μεταφραστικές δεξιότητες

Παράμετροι της μεταφραστικής διαδικασίας

Διαμεσολάβηση_Ούτε Μετάφραση, ούτε Διερμηνεία

Η μέσω μετάφρασης επικοινωνία

Η συμβολή της θεωρητικής κατάρτισης στην εκπαίδευση μεταφραστών

Το μετάφρασμα ως γλωσσική πράξη

Η ετερότητα του χιούμορ

ΚΠΓ και πιστοποίηση γνώσης της Γερμανικής


Σημασία πραγματολογικών στοιχείων

Άρθρα_Διγλωσσία-Γλωσσομάθεια

Bilingualer Sprachunterricht und Sprachvarietaten

Pragmatik und Deutsch als Fremdsprache in der Lehrerfortbildung

Η Νέα Ελληνική ως πρώτη ...γλώσσα κοινωνικοποίησης

Η συμβολή της Πραγματολογίας

Ο επικοινωνιακός χαρακτήρας διδακτικών εγχειριδίων

Πολυπολιτισμικές κοινωνίες

Πραγματολογία και δεύτερη γλώσσα κοινωνικοποίησης

Προσφυγικές ροές


Πρόσφατα άρθρα

Η ετερότητα του χιούμορ

ΚΠΓ και πιστοποίηση γνώσηςτης Γερμανικής


Προσφυγικές ροές


Σημασία πραγματολογικών στοιχείων

Κατασκευή/ενημέρωση ιστοσελίδας
Email : gianniskonths@gmail.com