Συγγραφικό Έργο » Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά

“‘Running the Gauntlet’: The Bologna Process in Greece”, European Education Special Issue, vol. 43, no.3, pp. 70-84 PDF

“The Bologna Process – Lessons from the Balkan Countries”  European Education Special Issue, vol. 43,no.3, pp.3-12 PDF

“Η παιδαγωγική και επαγγελματική προετοιμασία του εκπαιδευτικού σε αναθεώρηση. Κριτική και συγκριτική αποτίμηση αντιλήψεων, τάσεων και προοπτικών.”Στο Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση”, τ. 16-17, Άνοιξη Φθινόπωρο  2011, Εκδόσεις Παπαζήση σελ. 29 – 37. PDF

“Η ελληνική εκπαίδευση τριάντα χρόνια μετά την ένταξη.” Στο Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, τ. 21-22, σ. 199 - 210. 2011 PDF

"Tradition and Change in Greek Education - Contemporary Issues and Trends", υπό έκδοση στην ιταλική γλώσσα, στο περιοδικό I Problemi della Pedagogia.PDF

"Πολιτικές πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μαθήματα και παθήματα από τη διεθνή εμπειρία." Στο Επιστημονικό Συνέδριο Το Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης: οι αναγκαίες αλλαγές, της ΠΟΣΔΕΠ - ΑΕΙ, Αθήνα 15-16 Οκτωβρίου 2009 PDF

«Ποιότητα στην εκπαίδευση - Ιδεολογικές ορίζουσες, εννοιολογήσεις και πολιτικές - Μια συγκριτική θεώρηση» Στο Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Τεύχος 13, 2007, σ.10-32 PDF

"Ανθρωπισμός και Τεχνολογία. Σκέψεις για την καταγωγή και τις προοπτικές υπέρβασης ενός διαχρονικού διλήμματος της εκπαιδευτικής πολιτικής", (υπό δημοσίευση στο Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. 48). PDF

"'Τάσεις' στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Η μεταλλαγή ενός εργαλείου ανάλυσης σε μέσο χειραγώγησης εκπαιδευτικής πολιτικής", στο Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τευχ. 8, Απρίλιος 2007, σ. 61-72. PDF

"Το συγκριτικό επιχείρημα στην εκπαιδευτική πολιτική. Διδαχές και διδάγματα", στο Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τευχ. 6, Απρίλιος 2006, σ. 24-32. PDF

"Who Carries the National Flag? The Politics of Cultural Identity in an Increasingly Multicultural Greek School", in cooperation with Theocharis, D. & Roussakis, Y., in European Education, Special Issue "Integration and Identity: Implications for European Education. Part 2 - The Context of Post-nationalism, Implications for Education for National Identity and Integration, vol. 37, no.4, pp.50-60. PDF 

"Ο ενιαίος χώρος ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη και η νέα θεσμική ταυτότητα του Πανεπιστημίου", στο Ηώς, τομ.1, Αθήνα 2005, σ. 90-99. PDF

"Ο λόγος περί ιδιωτικών πανεπιστημίων. Προπέτασμα της μεταρρυθμιστικής δυσπραγίας στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση;", στο Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τευχ. 4, Απρίλιος 2005, σ. 13-36. PDF

"Promoting Understanding in Education across Europe. Study Visits and the Contribution of Comparative Education", in European Journal of Vocational Education, no 34, January - April  2005/1, pp. 6-15 (μεταφρασμένο επίσης στα  γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά και σλοβακικά). PDF

"The Reform of the Greek University. A Desideratum in Abeyance", in European Education, Vol. 35 (3), 2003, pp. 31-43. PDF

"Το Πανεπιστήμιο στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας και η προσπάθεια χειραγώγησης της ιδεολογικής και θεσμικής μεταλλαγής του", στο Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τευχ. 1, Οκτώβριος 2003, σ. 43-66. PDF

"Παγκοσμιοποίηση, κοινωνία της γνώσης και διά βίου εκπαίδευση. Οι νέες ορίζουσες του εκπαιδευτικού έργου", στο Νέα Παιδεία, τ. 93, Αθήνα 2000, σ. 13-26. PDF

"Ανάλυση κόστους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης", σε συνεργασία με τους Δημάκο, Γ. και Καρατζιά, Ε., στο Μαθηματική Επιθεώρηση, τ. 51, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Αθήνα 1999, σ. 131-144. PDF

"Πραγματικότητα και εκπαιδευτική πολιτική. Απεικασμάτων έλεγχος συγκριτικός και επιστημολογικός", στο Εκπαιδευτικά, τ. 43, Αθήνα 1997, σ. 80-87. PDF

"Θεσμοθετημένες μορφές επιμόρφωσης: Μελέτη της πιλοτικής εφαρμογής των ταχύρυθμων προαιρετικών επιμορφωτικών προγραμμάτων σε τρία ΠΕΚ της χώρας κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 1995 - Ιουνίου 1996", σε συνεργασία με τους Αγγελάκο, Κ., Κωστάκο, Α., Μάρκου, Π., Μπενέκου, Ε., Σπυροπούλου, Δ., στο Επιθεώρηση επιστημονικών και εκπαιδευτικών θεμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 1999, σ. 7-32. PDF

"Ταξιδεύοντας στην Αγγλία με το Νίκο Καζαντζάκη. Η οπτική της συγκριτικής παιδαγωγικής", στο Νέα Παιδεία, τ. 87, Αθήνα 1998, σ. 89-101. PDF

"Η ιδεολογία του Ελληνικού σχολείου και η συνθετική δημιουργική εργασία: σχέση ασύμβατη ή διαλεκτική; Μια συγκριτική θεώρηση", στο Νέα Παιδεία, τ. 81, Αθήνα 1997, σ. 121-131. PDF

"Νέες πολιτικές εισαγωγής στην αγγλική τριτοβάθμια εκπαίδευση: λειτουργικός εκσυγχρονισμός ή συντηρητική ανασύνταξη;", στο Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 24, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 69-80. PDF

"Μετανεωτερικότητα και η θέση των φυσικών επιστημών στο σχολικό πρόγραμμα. Γνωσιολογικό σχεδίασμα συγκριτικής σπουδής πολιτικών εκπαίδευσης", στο Μαθηματική Επιθεώρηση, τευχ. 44, Αθήνα, 1995, σ. 58-79. PDF

"Εθνικές πολιτικές και ευρωπαϊκό πλαίσιο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση", στο Σύγχρονο Σχολείο, τ. 20, Αθήνα 1994, σ. 76-80.

"Εθνικός Χαρακτήρας και συγκριτική σπουδή της εκπαίδευσης. Εννοιολογικές, επιστημολογικές και μεθοδολογικές αναζητήσεις της αγγλικής συγκριτικής σκέψης. Η επιστημονική προσέγγιση", στο Τα Εκπαιδευτικά, τ. 29-30, Αθήνα 1993, σ. 187-213.

"Κράτος, ιδεολογία και ο πολιτικός ρόλος του εκπαιδευτικού", στο Μαθηματική Επιθεώρηση, τ. 40, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Αθήνα 1993, σ. 20-54.

"Εθνικός Χαρακτήρας και συγκριτική σπουδή της εκπαίδευσης. Εννοιολογικές, επιστημολογικές και μεθοδολογικές αναζητήσεις της αγγλικής συγκριτικής σκέψης.  Η κλασική ιστορική προσέγγιση", στο Τα Εκπαιδευτικά, τ. 27-28, Αθήνα 1992, σ. 234-255.

"Εκπαιδευτικός λειτουργός. Μια συγκριτική ανάλυση του χαρακτήρα του", στο Λόγος και Πράξη, τομ. 1, τευχ. 16, Αθήνα 1982, σ. 8-36.