Διονύσης Γούτσος                                                                                    Ελληνικά    English
 
Καθηγητής Κειμενογλωσσολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 

Δημοσιεύσεις

 

Βιβλία

2015. Γούτσος, Δ. & Φραγκάκη, Γ. Εισαγωγή στη γλωσσολογία σωμάτων κειμένων. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

2013. Γ. Ι. Ξυδόπουλος, Έ. Αναγνωστοπούλου, Δ. Γούτσος, Σ. Χατζησαββίδης, Β. Τσάκωνα. Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση. Εγχειρίδιο μελέτης. Θ.Ε. ΕΚΠ61 «Σπουδές στην Εκπαίδευση». Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. (Γούτσος, Δ. Γλώσσα και επικοινωνία, 165-276).

2012. Γούτσος, Δ. Γλώσσα. Κείμενο, ποικιλία, σύστημα. Αθήνα: Κριτική.

2011. Γεωργακοπούλου, Α. & Γούτσος, Δ. Κείμενο και Επικοινωνία. Αθήνα: Πατάκης. Ανανεωμένη έκδοση.

2006. Γούτσος, Δ., Σηφιανού, Μ. & Α. Γεωργακοπούλου. Η ελληνική ως ξένη γλώσσα: Από τις λέξεις στα κείμενα. Αθήνα: Πατάκης.

2004. Georgakopoulou, Α. & Goutsos, D. Discourse Analysis: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2nd edition.

2001. Γούτσος, Δ. Ο Λόγος της Μετάφρασης. Ανθολόγιο Σύγχρονων Μεταφραστικών Θεωριών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

1999. Γεωργακοπούλου, Α. & Γούτσος, Δ. Κείμενο και Επικοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

1997. Goutsos, D. Modeling Discourse Topic: Sequential Relations and Strategies in Expository Text. Norwood, NJ: Ablex.

1997. Georgakopoulou, Α. & Goutsos, D. Discourse Analysis: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press. Reprint 1999, 2001.

 

 Συλλογικοί τόμοι (Επιμέλεια)

2017. Hatzidaki, O. & Goutsos, D. (eds). Greece in Crisis: Combining critical discourse and corpus linguistics perspectives. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

2017. Dimitroulia, T. & Goutsos, D. (eds). inTRAlinea. Special Issue: Corpora and Literary Translation. Available at: http://www.intralinea.org/specials/corpora_literary_trans

2014. Γούτσος, Δ. (επιμ.) Ο προφορικός λόγος στα Ελληνικά. Καβάλα: Σαΐτα. 

2010. Βοσκός, Α., Γούτσος, Δ.  & Μόζερ, Α.  (επιμ.) Η ελληνική γλώσσα στην Κύπρο από την αρχαιότητα ώς σήμερα. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2006. Γούτσος, Δ., Κουτσουλέλου, Σ., Μπακάκου-Ορφανού, Α. & Παναρέτου Ε. (επιμ.) Ο κόσμος των κειμένων: Μελέτες αφιερωμένες στον καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

2004. Goutsos D. & Karyolemou M. (eds.). International Journal of the Sociology of Language. The Sociolinguistics of Cyprus I.

2004. Baider F., Burger M. & Goutsos D. (eds.). La communication touristique. Approches discursives de l’identité et de l’alterité. Tourist Communication. Discursive Approaches to Identity and Otherness. Paris: L’Harmattan.

2001. Agouraki Y., Arvaniti A., Davy J., Goutsos D., Karyolemou M., Panayotou-Triantaphyllopoulou A., Papapavlou A., Pavlou P. and Roussou A. (eds.). Proceedings of the 4th International Conference on Greek Linguistics. Nicosia, September 1999. Thessaloniki: University Studio Press.

1997. Collins English-Greek Dictionary. Glasgow: HarperCollins Publishers.

 

 Άρθρα

2020. Angelopoulou, G., Meier, E. L., Kasselimis, D., Pan, Y., Tsolakopoulos, D., Velonakis, G. Karavasilis, E., Kelekis, N.L., Goutsos, D., Potagas, C. & Kiran, S. Investigating gray and white matter. Structural substrates of sex differences in the narrative abilities of healthy adults. Frontiers in Neuroscience 13: 1424. doi: 10.3389/fnins.2019.01424

2019. Angelopoulou, G, Varkanitsa, M, Kasselimis, D, Makrydakis, G, Tsolakopoulos, D, Roussos, P, Goutsos, D, Evdokimidis, I & Potagas, C. Let silence speak about aphasia: Possible associations between pause and language related cognitive processes. Frontiers of Human Neuroscience Conference Abstract: Academy of Aphasia 55th Annual Meeting. doi: 10.3389/conf.fnhum.2017.223.00127

2018. Perifanos, K., Florou, E. & Goutsos, D. Word embeddings for idiolect identification. IISA 2018 - The 9th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications. arXiv:1902.03658

2018. Florou, E., Perifanos, K. & Goutsos, D. Neural embeddings for metaphor detection in a corpus of Greek texts. IISA 2018 - The 9th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications. arXiv:1902.03659

2018. Angelopoulou, G., Kasselimis, D., Makrydakis, G., Varkanitsa, M. Roussos, P. Goutsos, D., Evdokimidis, I. & Potagas, C. Silent pauses in aphasia. Neuropsychologia 114, 41-49.

2018. Fragaki, G. & Goutsos, D. The importance of genre in the Greek diglossia of the 20th century: A diachronic corpus study of recent language change. In Richard Whitt (ed.) Diachronic Corpora, Genre, and Language Change. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. [SCL 85], 149-170.

2017. Γούτσος, Δ. Ο αντίλογος των πλατειών και ο λόγος των ΜΜΕ στην Ελλάδα της κρίσης. Στο Ν. Τσιτσανούδη-Μαλλίδη (επιμ.) Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και ΜΜΕ. Από την αρχαιοελληνική γραμματεία έως σήμερα. Αθήνα: Gutenberg, 346-387.

2017. Goutsos, D. A corpus-based approach to functional markers in Greek: Exploring the role of position. In Fedriani, Chiara & Andrea Sansó (eds) Pragmatics Markers, Discourse Markers and Modal Particles: New Perspectives. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. [SLCS 186], 125-149.

2017. Goutsos, D. & Hatzidaki, O. Making sense of the Greek crisis. In O. Hatzidaki & D. Goutsos (eds.). Greece in Crisis: Combining critical discourse and corpus linguistics perspectives. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 457-466.

2017. Goutsos, D. & Hatzidaki, O. Discourses and counterdiscourses of the Greek crisis: A critical linguistic perspective. In D. Tziovas (ed.) The Cultural Politics of Austerity. London: I.B. Tauris, 288-299.

2017. Hatzidaki, O. & Goutsos, D. The discourses of the Greek crisis. In O. Hatzidaki & D. Goutsos (eds.). Greece in Crisis: Combining critical discourse and corpus linguistics perspectives. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 3-41.

2017. Goutsos, D. & G. Polymeneas. Self-constructed and ascribed identity of the Greek protesters in Syntagma Square. From “where we are” to “who they are”. In O. Hatzidaki & D. Goutsos (eds.). Greece in Crisis: Combining critical discourse and corpus linguistics perspectives. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 191-221.

2017. Goutsos, D., Fragaki, G., Florou, I., Kakousi, V. & Savvidou, P. The Diachronic Corpus of Greek of the 20th century: Design and compilation. In Georgakopoulos, T. et al. (eds) Proceedings of the 12th International Conference on Greek Linguistics. Volume 1. Edition Romiosini/CeMoG, Freie Universitat Berlin, 369-381.

2017. Γούτσος, Δ. & Φραγκάκη, Γ. Η συμβολή των σωμάτων κειμένων στη λεξικογραφία: Παρατηρήσεις και παραδείγματα από τα Ελληνικά. Στο Χριστοφίδου, Α. (επιμ.) Δελτίο Επιστημονικής Ορολογίας και Νεολογισμών 14: Όψεις της Σωματοκειμενικής Γλωσσολογίας: Αρχές, εφαρμογές, προκλήσεις, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 207-235.

2017. Angelopoulou, G., Varkanitsa, M., Kasselimis, D., Makrydakis, G., Tsolakopoulos, D., Roussos, P., Goutsos, D., Evdokimidis, I., Potagas, C. Let silence speak about aphasia: Possible associations between pause and language related cognitive processes. Frontiers in Human Neuroscience. doi:10.3389/conf.fnhum.2017.223.00127

2017. Dimitroulia, T. & Goutsos, D. Introduction. Special issue on Corpora and Literary Translation. InTRAlinea Available at:  http://www.intralinea.org/specials/article/2260

2016. Goutsos, D. & Polymeneas, G. Identity as space: Localism in the Greek protests of Syntagma Square. In L. Martín Rojo (ed.) Occupy. The Spatial Dynamics of Discourse in Global Protest Movements. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 99-125.

2015. Fragaki, G. & Goutsos, D. Women and men talking about men and women in Greek. In J. Romero-Trillo (ed.) Yearbook of Corpus Linguistics and Pragmatics. Berlin: Springer, 89-115.

2014. Γούτσος, Δ. Χαρτογραφώντας το σημασιολογικό πεδίο της ασθένειας στα Ελληνικά. Γλωσσολογία 22, 1-17.

2014. Γούτσος, Δ. Εισαγωγή. Στο Γούτσος, Δ. (επιμ.) Ο προφορικός λόγος στα Ελληνικά. Καβάλα: Σαΐτα, 9-31.

2014. Γούτσος, Δ. Για μια γραμματική του ελληνικού προφορικού λόγου. Στο Ζωή Γαβριηλίδου & Ανθή Ρεβυθιάδου (επιμ.) Μελέτες αφιερωμένες στην Ομότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη. Καβάλα: Σαΐτα, 211-231.

2014. Γούτσος, Δ. Συνδέοντας το κείμενο με το σύστημα: Γλωσσικές πράξεις και σώματα κειμένων Στο Μ. Γεωργαλίδου, Μ. Σηφιανού & Β. Τσάκωνα (επιμ.) Ανάλυση Λόγου: Θεωρία και εφαρμογές. Αθήνα: Νήσος, 189-224.

2014. Goutsos, D. Remembering and forgetting in Greek conversation: Bringing corpus linguistics to conversation analysis. In Maria Christodoulidou (ed.) Analyzing Greek Conversation. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 96-127.

2014. Γούτσος, Δ. & Πολυμενέας, Γ. Η ταυτότητα ως συνάρτηση του τόπου στον λόγο του κινήματος των πλατειών. Στο G. Kotzoglou, K. Nikolou, E. Karantzola, K. Frantzi, I. Galantomos, M. Georgalidou, V. Kourti-Kazoullis, Ch. Papadopoulou, E. Vlachou (eds), Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics. Rhodes: University of the Aegean, 306-317.

2014. Γούτσος, Δ. & Πόταγας, Κ. Τα λάθη στον προφορικό λόγο: Παραφασίες και ολισθήματα. Στο Πόταγας, Κ. & Ευδοκιμίδης, Ι. (επιμ.) Λόγος και Μνήμη. Συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο. Αθήνα: Συνάψεις, 75-91.

2014. Γούτσος, Δ. & Φραγκάκη, Γ. Πρόσφατη γλωσσική αλλαγή στα ελληνικά: Σχεδιασμός του Διαχρονικού Σώματος Ελληνικών Κειμένων του 20ού αιώνα. Στο G. Kotzoglou, K. Nikolou, E. Karantzola, K. Frantzi, I. Galantomos, M. Georgalidou, V. Kourti-Kazoullis, Ch. Papadopoulou, E. Vlachou (eds), Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics. Rhodes: University of the Aegean, 318-329.

2014. Goutsos, D. & Pavlou, P. CGT: Building a reference corpus of Greek. Actes du 30e Colloque international de linguistique fonctionelle, Chypre 18-21 octobre 2006. Bruxelles: EME, 85-88.

2014. Goutsos, D. & Polymeneas, G. Identity as space: Localism in the Greek protests of Syntagma Square. Journal of Language & Politics 13 (4), 675-701.

2013. Γούτσος, Δ. Χώρος και γλώσσα: Μια χαρτογράφηση. Στο Πόταγας, Κ. & Ευδοκιμίδης, Ι. (επιμ.) Ιδιότυποι Λόγοι. Συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο. Αθήνα: Συνάψεις, 241-248.

2013. Γούτσος, Δ. Γλωσσολογικό σχόλιο στον σχιζοφρενικό λόγο. Στο Πόταγας, Κ. & Ευδοκιμίδης, Ι. (επιμ.) Ιδιότυποι Λόγοι. Συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο. Αθήνα: Συνάψεις, 116-122.

2013. Οι «μαλλιαροί» στο εδώλιο. 100 χρόνια από τη δίκη του Ναυπλίου. Το Βήμα 29/12/2013, σ. 29 (7).

2012. Γούτσος, Δ., Πόταγας, Κ., Λέκκα, Α., Δριτσάκης, Γ., Κασελίμης, Δ. & Ευδοκιμίδης, Ι. Σώματα κειμένων και αφασία: Από τη γλωσσική ικανότητα στη χρήση. Στο Πόταγας, Κ. & Ευδοκιμίδης, Ι. (επιμ.) Λόγος και Νόηση. Συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο. Αθήνα: Συνάψεις, 101-124.

2012. Γούτσος, Δ. Πώς να θυμάσαι και πώς να ξεχνάς στα Ελληνικά: Δομικά σχήματα και πράξεις ομιλίας στο Σώμα Ελληνικών Κειμένων. Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, 1-4 Σεπτεμβρίου 2011, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 763-772. Ηλεκτρονική δημοσίευση στην ιστοσελίδα: http://www.icgl.gr/el/papers-in-greek.html.

2012. Γούτσος, Δ. Κι αν η «καλύτερη» θεωρία δεν είναι καλή; Τα προβλήματα της γενετικής θεωρίας. (Σχόλιο στο άρθρο του A. Beretta «Οι αναπάντεχες ασυμμετρίες της αφασίας Broca»).  Στο Πόταγας, Κ. & Ευδοκιμίδης, Ι. (επιμ.) Λόγος και Νόηση. Συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο. Αθήνα: Συνάψεις, 93-97.

2011. Γούτσος, Δ., Πόταγας, Κ., Κασελίμης, Δ., Βαρκανίτσα, Μ. & Ευδοκιμίδης, Ι. Μελετώντας τις παραφασίες στο Σώμα Κειμένων Ελληνικού Αφασικού Λόγου. Στο Πόταγας, Κ. & Ευδοκιμίδης, Ι. (επιμ.) Συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο. Λόγος και Μνήμη. Αθήνα: Συνάψεις, 23-47.

2011. Γούτσος, Δ. Γλώσσα χωρίς κώδικα. (Σχόλιο στο άρθρο του Α. Παπανικολάου «Το αίνιγμα του νευρωνικού κώδικα της σημασίας των λέξεων»). Στο Πόταγας, Κ. & Ευδοκιμίδης, Ι. (επιμ.) Συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο. Λόγος και Μνήμη. Αθήνα: Συνάψεις, 280-283.

2011. Goutsos, D., Potagas, C., Kasselimis, D., Varkanitsa, M. & Evdokimidis, I. The Corpus of Greek Aphasic Speech: Design and compilation. In Carrió Pastor, M. L. & Candel Mora, M. A. (eds.) Las tecnologías de la información y las comunicaciones: Presente y futuro en el análisis de córpora. Actas del III Congreso Internacional de Lingüística de Corpus. Valencia: Universitat Politècnica de València, 77-86.

2010. Βοσκός, A., Γούτσος, Δ. & Μόζερ, Α. Η Ελληνική στην Κύπρο: Όψεις της γλώσσας και της κοινωνίας. Στο Α. Βοσκός, Δ. Γούτσος & Α. Μόζερ (επιμ.) Η ελληνική γλώσσα στην Κύπρο από την αρχαιότητα ώς σήμερα. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 7-14.

2010. Goutsos, D. The Corpus of Greek Texts: A reference corpus for Modern Greek. Corpora 5 (1), 29-44.

2010. Goutsos, D. Greek in the age of corpora: Challenges and solutions. In Proceedings of the NooJ 2010 International Conference and Workshop, University of Thrace 27-29 May 2010, 257-269.

2010. Goutsos, D. Analysing speech acts with the Corpus of Greek Texts: Implications for a theory of language. In Michaela Mahlberg, Victorina González-Díaz & Catherine Smith (eds.) Proceedings of the Corpus Linguistics Conference, CL 2009 University of Liverpool, 20-23 July 2009. Available at: http://ucrel.lancs.ac.uk/publications/CL2009/

2009. Γούτσος, Δ. Μόρια, δείκτες λόγου και κειμενικά επιρρήματα: Η οριοθέτηση των γλωσσικών κατηγοριών με τη χρήση ΗΣΚ. Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας,, 30 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 754-768. Ηλεκτρονική δημοσίευση στην ιστοσελίδα: http://www.linguist-uoi.gr/cd_web/case2.html

2009. Γούτσος, Δ. Λεξικά συμπλέγματα και στερεοτυπία στο δημοσιογραφικό λόγο. Ζητήματα Επικοινωνίας 9, 75-89.

2009. Γούτσος, Δ. «Λόγος να γίνεται»: Μεταγλωσσική φρασεολογία στο λόγο των πολιτικών του κοινοβουλίου. Στο Karamalengou, E. & Makrygianni, E. (eds.). Αντιφίλησις. Studies on Classical, Byzantine and Modern Greek Literature and Culture. In Honour of John-Theophanes A. Papademetriou. Stuttgart: Franz Steiner, 638-647.

2009. Γούτσος, Δ. & Κουτσουλέλου-Μίχου, Σ. Η διδασκαλία του ακαδημαϊκού λεξιλογίου στα Ελληνικά με τη χρήση σωμάτων κειμένων. Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 22-23 Οκτωβρίου 2004. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 213-223.

2009. Αννίνου, Τ., Βαρλόκωστα, Σ., Γούτσος, Δ. & Μπακάκου-Ορφανού, Α. Η αξιολόγηση του γραπτού λόγου των αλλόγλωσσων μαθητών του Γυμνασίου. Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 22-23 Οκτωβρίου 2004. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 51-60.

2009. Goutsos, D. Contested ideologies and post-diglossia Greek: Analyzing the discourse of contemporary “myth-breakers”. In Alexandra Georgakopoulou & Michael Silk (eds.), Standard Languages and Language Standards: Greek, Past and Present, London: Ashgate, 321-339.

2009. Goutsos, D. & Fragaki, G. Lexical choices of gender identity in Greek genres: The view from corpora. Pragmatics 19 (3), 317-340.

2008. Γούτσος, Δ. Επικοινωνία και γλώσσα: Η πραγματολογική οπτική. Στο Πόταγας, Κ. & Ευδοκιμίδης, Ι. (επιμ.) Συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο. Αθήνα: Συνάψεις, 55-67.

2008. Γούτσος, Δ. Για μια συμπτωματολογία του συγγραφέα Μιχαήλ Μητσάκη. Στο Πόταγας, Κ. & Ευδοκιμίδης, Ι. (επιμ.) Συζητήσεις για τον Λόγο στο Αιγινήτειο. Αθήνα: Συνάψεις, 331-345.

2008. Γεωργακοπούλου, Α. & Γούτσος, Δ. Σύγχρονες τάσεις και κατευθύνσεις της ανάλυσης λόγου. Στο Μόζερ, Α., Μπακάκου-Ορφανού, Α., Χαραλαμπάκης, Χ. & Χειλά-Μαρκοπούλου, Δ. (επιμ.). Γλώσσης χάριν. Τόμος αφιερωμένος από τον Τομέα Γλωσσολογίας στον Καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 349-361.

2008. Stephanides, S. & Goutsos, D. History of English and English Studies in Cyprus. In Haas, R. & Engler, B. (eds.) European English Studies: Contributions towards the History of a Discipline. Leicester: The English Association, 151-160.

2007. Γούτσος, Δ. Τα κειμενικά "λάθη" των μαθητών Γυμνασίου και η σημασία τους. Πρακτικά του συνεδρίου του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας «Τα Λάθη των Μαθητών: δείκτες αποτελεσματικότητας ή κλειδιά για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης», Αθήνα 1-2 Νοεμβρίου 2007. Ηλεκτρονική δημοσίευση στην ιστοσελίδα: http://www.kee.gr/attachments/file/praktika/praktika_lathi.pdf  

2007. Γούτσος, Δ. Βασικά τοπικά επιρρήματα σε ηλεκτρονικά σώματα κειμένων: Προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Στο Τομέας Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών (επιμ.) Γλωσσικός Περίπλους. Μελέτες αφιερωμένες στη Δήμητρα Θεοφανοπούλου-Κοντού. Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα, 36-46. pdf

2006. Γούτσος, Δ., Κουτσουλέλου, Σ., Μπακάκου-Ορφανού, Α. & Παναρέτου Ε. Εισαγωγή: Ο κόσμος των κειμένων. Στο Ο κόσμος των κειμένων: Μελέτες αφιερωμένες στον καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 11-20.

2006. Γούτσος, Δ. Δομή και γλωσσικές ενδείξεις σε διαμεσολαβημένα κειμενικά είδη της Ελληνικής. Στο Ο κόσμος των κειμένων: Μελέτες αφιερωμένες στον καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 165-184.

2006. Γούτσος, Δ. Ανάπτυξη λεξιλογίου: Από το βασικό στο προχωρημένο επίπεδο. Εισηγητική Έκθεση στη Δράση «Γραμματική και Διδασκαλία», Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 2002-2004. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.media.uoa.gr/language/studies/studies.php?s=8  

2006. Γούτσος, Δ. & Μπακάκου-Ορφανού, Α. Η κειμενική στάση κατά την ανάπτυξη του γραπτού λόγου. Γλωσσολογία 17, 127-141.

2006. Katsoyannou, M. & Goutsos, D. Gender construction and the Word Thesaurus for Greek. In Thüne, E.-M., Leonardi, S. & C. Bazzanella (eds.) Gender, Language and New Literacy: A Multilingual Analysis. London: Continuum, 95-106.

2005. Goutsos, D. Lemma “Language (Cyprus)”. In Benson, E. & Conolly, L. W. (eds.) Encyclopedia of Post-Colonial Literatures in English. London and New York: Routledge, 811-812.

2005. Goutsos, D. 2005. The interaction of generic structure and interpersonal relations in two-party e-chat messages. Language@Internet Available at: http://www.languageatinternet.de/articles/188

2005. Fragaki, G. & Goutsos, D. Gender adjectives and identity construction in Greek corpora. Proceedings of the 7th International Conference on Greek Linguistics, University of York, 8-10 September 2005. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://83.212.19.218/icgl7/Fragaki-et-al.pdf

2004. Γούτσος, Δ. Προβλήματα μετάφρασης του επιστημονικού και τεχνικού λόγου. Στο Κατσογιάννου, Μ. και Ευθυμίου, Ε. (επιμ.). Ελληνική ορολογία: Έρευνα και εφαρμογές. Αθήνα: Καστανιώτης, 89-114.

2004. Γούτσος, Δ. Η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στην Α’ Γυμνασίου: Περιεχόμενο και περικείμενο. Στο Περυσινάκης Ι. Ν. και Τσαγγαλίδης, Α. (επιμ.) Γλώσσα και Λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ιωάννινα, 16-17 Μαΐου 2003. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλολογίας, 527-541.

2004. Goutsos, D. & Karyolemou, M. Introduction. International Journal of the Sociology of Language (The Sociolinguistics of Cyprus I) 168, 1-17.

2004. Baider F., Burger M. & Goutsos D. Introduction. In La communication touristique. Approches discursives de l’identité et de l’alterité. Tourist Communication. Discursive Approaches to Identity and Otherness. Paris: L’Harmattan, 9-43.

2003. Γούτσος, Δ. Σώμα Ελληνικών Κειμένων: Σχεδιασμός και υλοποίηση. Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 18-21 Σεπτεμβρίου 2003. Δημοσίευση σε CD-ROM.

2003. Γούτσος, Δ. Η χρήση των ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων στη διδασκαλία του λεξιλογίου της Νέας Ελληνικής. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, Αθήνα 25-26 Σεπτεμβρίου 2000. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 259-267.

2003. Γούτσος, Δ. Γλωσσολογική ανάλυση και ιδεολογικά σχήματα στις περιγραφικές μεταφραστικές σπουδές: Το παράδειγμα του Γ. Σεφέρη ως μεταφραστή του Waste Land. Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου «Μεταφράζοντας στον 21ο αιώνα: Τάσεις και Προοπτικές». Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ., 27-29 Σεπτεμβρίου 2002, 655-662.

2002. Γούτσος, Δ. Η χρήση των ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων στην ανάλυση λόγου. Στο Clairis, C. (επιμ.) Γλωσσολογικές έρευνες για την ελληνική. Ι. Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Σορβόννη, Παρίσι, 13-15 Σεπτεμβρίου 2001. Paris: LHarmattan, 219-222.

2002. Goutsos, D. English in Cypriot Greek conversations: A preliminary investigation. In Makri-Tsilipakou, M. (ed.) Selected Papers on Theoretical and Applied Linguistics from the 14th International Symposium, April 20-22, 2000. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 97-110.

2001. Γεωργακοπούλου, Α. & Γούτσος, Δ. Εφαρμοσμένη ανάλυση λόγου στα ελληνικά: από τη θεωρία στην πράξη. Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 17-19 Σεπτεμβρίου, 551-557.

2001. Goutsos, D. What if Mary didn't mean anything? Non-intentional sources of discourse coherence and their implications for a model of communication. In Enikö Németh (ed.) Cognition in Language Use: Selected papers from the 7th International Pragmatics Conference, Vol. 1. Antwerp: International Pragmatics Association, 100-112.

2001. Goutsos, D. Sequential and interpersonal aspects of English and Greek answering machine messages. Pragmatics 11 (4), 357-377.

2001. Goutsos, D. A discourse-analytic approach to the use of English in Cypriot Greek conversations. Journal of Applied Linguistics 11 (2), 194-223. Reprinted in Papapavlou, A. (ed.) 2005. Contemporary Sociolinguistic Issues in Cyprus. Thessaloniki: University Studio Press, 181-212.

2000. Georgakopoulou, A. & Goutsos, D. Revisiting discourse boundaries. The narrative and non-narrative modes. Text 20 (1), 63-82.

2000. Georgakopoulou, A. & Goutsos, D. Mapping the world of discourse. The narrative vs. non-narrative distinction. Semiotica 131 (1/2), 113-141.

1999. Γεωργακοπούλου, Α. & Γούτσος, Δ. Οι διαπλοκές του αφηγηματικού στα ελληνικά και τα όρια του κειμένου: Μια γλωσσολογική προσέγγιση. Στο Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, 1453-1981. Πρακτικά του Α’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βερολίνο 2-4 Οκτωβρίου 1998. Τόμος Α’. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 721-732.

1999. Γεωργακοπούλου, Α. & Γούτσος, Δ. Η αφήγηση ως βάση κειμενικών διακρίσεων: Ένα μοντέλο ανάλυσης λόγου και οι εφαρμογές του στα ελληνικά. Πρακτικά του Γ’ Διεθνούς Γλωσσολογικού Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα, Τομέας Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 693-701.

1999. Goutsos, D. Translation in bilingual lexicography. Editing a new English-Greek Dictionary. Babel 45 (2), 107-126.

1998. Georgakopoulou, A. & Goutsos, D. Conjunctions versus discourse markers in Greek: The interaction of frequency, positions and functions in context. Linguistics 36 (5), 887-917.

1996. Goutsos, D. A model of sequential relations in expository text. Text 16 (4), 501-533.

1996. Georgakopoulou, A. & Goutsos, D. Connectives as Discourse Markers in Modern Greek. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 16ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 4-6 Μαΐου 1995. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 411-422.

1995. Γούτσος, Δ., King, P. & Χατζηδάκη, Ρ. Η χρήση των corpus στη λεξικογραφία και περιγραφή της Νέας Ελληνικής. Στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 15ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 11-14 Μαΐου 1994. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 843-854.

1994. Goutsos, D., Hatzidaki, R & King, P. Towards a Corpus of Spoken Modern Greek. Literary and Linguistic Computing 9 (3), 215-223.

1994. Goutsos, D., Hatzidaki, R. & King, P. A corpus-based approach to Modern Greek language research and teaching. In Philippaki-Warburton, I., Nicolaidis, K. and Sifianou, M. (eds.) Themes in Greek Linguistics: Papers from the First International Conference on Greek Linguistics. Reading, September 1993. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 507-513. Reprinted in Teubert, W. & Krishnamurthy, R. (eds.) Corpus Linguistics. Critical Concepts in Linguistics. London & New York: Routledge, Volume 6, 150-156.

1994. Goutsos, D. Exploring discourse conditions on word order phenomena in Greek. Journal of Modern Greek Studies 12 (2), 171-183.

1992. Goutsos, D. Texture in translation: Thematic aspects of English and Greek texts. Proceedings of the Sixth International Symposium on the Description and/or Comparison of English and Greek. University of Thessaloniki, 15-17 April 1992, 131-160.

1987. Γούτσος, Δ. Λήμμα κτήση. Encyclopedia Papyros-Larousse-Britannica.

 

Βιβλιοκριτικά άρθρα

 1999. Goutsos, D. Essay Review. Babiniotis, G. 1998: Dictionary of the Modern Greek Language. Athens: Lexicography Centre. Journal of Modern Greek Studies 17, 163-170.

1995. Goutsos, D. Review Article: Forensic Stylistics. Review of McMenamin, G. 1993: Forensic Stylistics. Amsterdam: Elsevier. Forensic Linguistics 2 (1), 99-113.

 

Βιβλιοκριτικές

2015. Γούτσος, Δ. Βιβλιοκριτική του: Ακαδημία Αθηνών 2014. Χρηστικό λεξικό της Νεοελληνικής γλώσσας. (Σύνταξη-επιμέλεια Χριστόφορος Γ. Χαραλαμπάκης). Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο. Γλωσσολογία 23, 51-56.

2007. Goutsos, D. Review of Σπύρος Α. Μοσχονάς, Ιδεολογία και γλώσσα. Athens: Patakis. 2005. Pp. 338. Journal of Modern Greek Studies 25 (2), 344-346.

2006. Γούτσος, Δ. & Μπακάκου-Ορφανού, Α. Βιβλιοκριτική του Triantafillia Kostouli (ed.), Writing in Context(s). Textual Practices and Learning Processes in Sociocultural Settings. New York, 2005: Springer, pp. 281. Γλωσσολογία 17, 231-240.

2004. Goutsos, D. Working through and against assumptions of identity and language. Review of Sciriha, L. 1996. A Question of Identity. Language Use in Cyprus. Nicosia: Intercollege Press. International Journal of the Sociology of Language (The sociolinguistics of Cyprus I). 168, 135-139.

2000. Γούτσος, Δ. Βιβλιοκριτική του Χατζιάρας, Δ. 1995: Το γλωσσικό ιδίωμα της Θεσσαλίας και Τσιούλκας K. I. 1991: Συμβολή εις την διγλωσσίαν των Μακεδόνων. Αθήνα: Δημιουργία. Γλώσσα 50, 75-82.

1999. Goutsos, D. Review of Lindstromberg, S. 1997: English Prepositions Explained. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins. Translatio, XVIII (2), 304-309.

1999. Georgakopoulou, A. & Goutsos, D. Review of Holton, D., Mackridge, P. & Philippaki-Warburton, I. 1997: Greek: A Comprehensive Grammar of the Modern Language. London: Routledge. Byzantine and Modern Greek Studies 23, 337-340.

1994. Goutsos, D. Review of Firbas, J. 1992: Functional sentence perspective in written and spoken communication. Cambridge: Cambridge University Press. Journal of Literary Semantics 23 (2), 124-128.

1993. Goutsos, D. Review of Sifianou, M. 1992: Politeness Phenomena in England and Greece. Oxford: Clarendon Press. Journal of Modern Greek Studies 11 (2), 302-305.

 

 

 

Αρχή σελίδας