ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση των φοιτητών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών" συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ερευνητική και επαγγελματική εξοικείωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος στους φυσικούς χώρους επαγγελματικής τους δραστηριότητας, προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία διαύλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και συναφών προς αυτήν επιχειρήσεων και υπηρεσιών με σκοπό την αμοιβαία συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η άμεση επαφή με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, όπως Ερευνητικά Ιδρύματα, Κέντρα Μελετών, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσιογραφικά συγκροτήματα, Ιστορικά Μουσεία και Αίθουσες Τέχνης, όπου οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα μιας άμεσης επαφής με το μελλοντικό τους εργασιακό περιβάλλον. Επιπρόσθετα στο παρόν πρόγραμμα προτείνεται και η δυνατότητα χρήσης των τεχνολογιών Η/Υ, οι οποίες συμβάλλουν στην καθαυτό επιστημονική εργασία και συντείνουν στη γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη διάχυση της γνώσης. Συγχρόνως, διευρύνεται το πεδίο ενδιαφερόντων αλλά και απασχόλησης των μελλοντικών πτυχιούχων.

Η διάρκεια της πρώτης φάσης του προγράμματος ήταν τριετής (2010 - 2013) και στο διάστημα αυτό στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης συμμετείχαν στην  πρακτική άσκηση 62 φοιτητές για διάστημα δύο μηνών ο καθένας εντός και εκτός Αττικής.

Εγκρίθηκε συνέχιση του προγράμματος για τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2013 και 2013-2014.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος είναι διετής (λήξη 30/9/2014) και στο Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε. διατέθηκαν 30 θέσεις (15 ανά ακαδημαϊκό έτος)

Η δράση απευθύνεται σε φοιτητές που βρίσκονται στο 5ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών έως και το 12ο.

Η καινοτομία είναι ότι από φέτος η Πρακτική Άσκηση θεωρείται επιπλέον μάθημα επιλογής και έτσι βαθμολογείται κανονικά, ενώ ο φοιτητής κατοχυρώνει ένα  από τα μαθήματα που απαιτούνται για πτυχίο. Κατά συνέπεια η επιλογή θα γίνει με πιο αυστηρούς όρους.


Car Pictures

ΝΕΑ

 

 

 

 

Αρχίζει η διαδικασία συμμετοχής φοιτητών του Μ.Ι.Θ.Ε στην Πρακτική Άσκηση για τα έτη 2013 – 2014.

Δεκτοί γίνονται φοιτητές που φοιτούν σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 4ου και μικρότερο του 13ου.

Αιτήσεις πληροφορίες στην κ. Μ.Κατράνη στη γραμματεία του Τμήματος.