Λογισμικό αυτοματοποιημένου εντοπισμού μαθητών δημοτικού με πιθανές μαθησιακές δυσκολίες: Ανάπτυξη και εφαρμογή

Ανακοίνωση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή “Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση”. Θεσσαλονίκη, 5–8 Οκτωβρίου 2006

Αθανάσιος Πρωτόπαπας1, Χρήστος Σκαλούμπακας,2 Σβετλάνα Γερακάκη,3 Στέλλα Αλεξανδρή,3 Αλεξάνδρα Γρηγοριάδου3 & Χριστίνα Τσαγκαράκη4
1 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Αθηνά
2 Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αθήνας, Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
3 Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Γνωσιακής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών
4 Π.Μ.Σ. Ψυχικής Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η αυτόματη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών με λογισμικό μπορεί αν συνεισφέρει στην αποσυμφόρηση του συστήματος αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παρέχοντας στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού την ευκαιρία μιας αρχικής εξέτασης. Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της αυτοματοποιημένης διαδικασίας έχει προηγουμένως διαπιστωθεί για την ηλικία της Α’ Γυμνασίου με το λογισμικό εΜαΔύς. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται ένα νέο λογισμικό, το “ΒΛΕΜΑ”, κατασκευασμένο για τον εντοπισμό μαθητών Γ’ και Δ’ Δημοτικού με πιθανά μαθησιακά προβλήματα, και μια πρώτη ανάλυση της δοκιμαστικής εφαρμογής του σε συνδυασμό με συστοιχία δοκιμασιών κλινικής αξιολόγησης. Οι μετρήσεις του λογισμικού βρέθηκε ότι έχουν υψηλή συνάφεια με τις κλινικές μετρήσεις που διακρίνουν ομάδα δυσλεξικών παιδιών από το γενικό σχολικό πληθυσμό και ότι μπορούν να εξηγήσουν μεγάλο ποσοστό της διακύμανσης επιμέρους μετρήσεων. Όπως και στην περίπτωση του εΜαΔύς, φαίνεται καταρχήν ότι η αυτοματοποιημένη ανίχνευση μπορεί να είναι έγκυρη και χρήσιμη.