Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Voudouris P. & Katerinopoulos Α. (2004). New occurrences of mineral megacrysts in tertiary magmatic-hydrothermal and epithermal environments in Greece. Doc. Natur. 151, 1-21.

Voudouris P. & Katerinopoulos A. & Melfos V. (2004). Alpine type fissure minerals in Greece. Doc. Natur. 151, 23-45.

Katerinopoulos Α., Solomos Ch. and Voudouris P. (2005). Lavrion smithsonites: A mineralogical and chemical study of their coloration. 8th Biennial SGA Meeting. 9/30, 983-986.

P. Voudouris, V. Melfos, A. Katerinopoulos (2006). Precious stones in Greece: mineralogy and geological environment of formation. 12th Quadrennial IAGOO Symposium. Moscow.

Katerinopoulou A., Katerinopoulos A., Bieniok A., Knop E., Magganas A. & Amthauer G. (2007). Crystal chemistry, structure analyses and phase transition experiment on an omphacite from eclogitic metagabbro from Syros Island, Greece. Miner Petr. 91, p 117-128.

Katerinopoulos A. (2008). Variscan basic dykes in the Pelagonian (Northern Greece and South FYROM): Geodynamic significance based on petrological, geochemical and geochronological studies. Chemie der Erde Geochemistry, 68, 93-103.

Katerinopoulos A. (2008). Neoproterozoic and Variscan SHRIMP ages for zircons from the Baba Mountain granitic complex, basement of the Hellenides Alpine orogenic belt. N. Jb. Min. Abh. 184/3, 269-283.

Katerinopoulou A., Katerinopoulos A., Voudourιs P., Bieniok A., Musso M., & Amthauer G. (2009). A multi-analytical study of the crystal structure of unusual Ti-Zr-Cr-rich andradite from the Maronia skarn, Rhodope massif, western Thrace, Greece. Miner. Petr. Volume 95, Numbers 1-2, 113-124

Siidra, O.I.; Krivovichev, S.V.; Chukanov, N.V.; Pekov, I.V.; Magganas, A.; Katerinopoulos, A.; Voudouris, P. (2011) The crystal structure of Pb5(As3+O3)Cl7 from the historic slags of Lavrion, Greece - a novel Pb(II) chloride arsenite. Min. Mag., 75, 2, 2011, pp. 337-345.

V. Pekov, N.V. Chukanov, A. E. Zadov, P. Voudouris, A. Magganas, A. Katerinopoulos (2011) Agardite-(Nd) NdCu6(AsO4)3(OH)63HO from the Hilarion Mine, Lavrion, Greece: Mineral description and chemical relations with other members of the agardite zalesiite solid-solution system Journal of Geosciences, 56/3 ;

V. Pekov, N.V. Chukanov, A.G. Turchkova, V.O. Yapaskurt, V.S. Rusakov1, D.I. Belakovskiy, P. Voudouris, A. Katerinopoulos, A. Magganas. (2011) A kankite-like arsenate-sulphate mineral from the oxidized ores of Lavrion, Greece Abstract // VI Mineral Diversity Research and Preservation;, Sofia.

Pekov, I.V., Chukanov, N.V., Yapaskurt, V.O., Rusakov, V.S., Belakovskiy, D.I., Turchkova, A.G., Voudouris, P., Katerinopoulos, A. and Magganas, A. (2012) Hilarionite, IMA 2011-089. CNMNC Newsletter No. 12, February 2012, page 154; Mineralogical Magazine, 76, 151155.

Βιβλία (στα Ελληνικά)

Συστηματική Ορυκτολογία (1992)
Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία – Βιομηχανικά Ορυκτά (1994)
Θεόφραστου «Περί Λίθων» (1993) (μετάφραση στη νεοελληνική)
Ο κόσμος των ορυκτών (2007) (στα Ελληνικά και Αγγλικά) Ορυκτά των μεταλλείων του Λαυρίου (1994)